دکتر محمد صمدیان

دارای مدرک دانشنامه تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رتبه ممتاز بور تخصصی جراحی اعصاب کشور است. وی در حال حاضر با رتبه علمی استاد تمام گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه در حال فعالیت است. از مهم ترین سوابق علمی وی میتوان به کسب رتبه اول دوره پزشکی عمومی اشاره کرد. ایشان از سال ۱۳۸۲ تاکنون در زمینه آموزش و تربیت دستیاران در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و بیمارستان لقمان و بیش از۴۰ نفر از شاگردان ایشان به عنوان جراح و مغز و اعصاب در کشور مشغول به فعالیت می باشند.ایشان چندین بار در کنگره های بین المللی به عنوان سخنران شرکت کرده اند. دکترمحمد صمدیان عضو انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران و اروپا می باشند و در زمینه برگزاری چندین کنگره مغز و اعصاب و به عنوان دبیر برگزارکننده فعالیت داشته اند. عضو کمیسیون های علمی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و در نظام پزشکی می باشند. ایشان از اولین کسانی بوده اند که در زمینه جراحی آندوسکوپی مغز و قاعده جمجمه و جراحی هیپوفیز از سال ۸۲ تا کنون به عنوان یکی از پیش گامان حیطه جراحی آندوسکوپی ، تومورهای هیپوفیز و قاعده جمجمه و جراحی آندوسکوپی مغز فعالیت داشتند و در کارگاه ها و کنگره های مختلف داخلی و خارجی نسبت به ارائه سخنرانی و آموزش همکاران جوان فعالیت داشتند و همچنین در زمینه جراحی ستون فقرات و سه دوره متوالی از سال ۱۳۸۸ تاکنون به عنوان رئیس انجمن ستون فقرات AO در ایران فعالیت داشته و در این زمینه چندین کنگره و کارگاه آموزشی برگزار نموده اند.


برخی از سوابق علمی و اجرایی دکترمحمد صمدیان

استفاده از روش آندوسکوپی در جراحی که شامل موارد ذیل می باشد:

 • ونتریکولوستومی بطن سه در درمان بیماران مبتلا به هیدروسفالی
 • برداشتن کیست کلوئید بطن سوم مغز به روش آندوسکوپی 2
 • درمان کیست های آرکنوئید به روش آندوسکوپی
 • برداشتن تومور مغزی
 • اندوسکوپی ترانس ﺍﺳﻔﻨﻮﺋﻴﺪﺍﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺩﺍﺷتن تومورهای قاعده جمجمه
 • جراحی نوروواسکولار
 • عمل جراحی قاعده جمجمه
 • جراحی های ستون فقرات شامل:
 • جراحی صرع یا اپی لپسی
 • ترمیم بیرون زدگی و یا پارگی دیسک در ناحیه مهره های کمر
 • عمل دیسک ناحیه توراسیک (قفسه سینه)
 • درمان تنگی کانال نخاعی در ناحیه مهره های کمر
 • درمان بیماری OLF به شیوه جراحی
 • درمان سر خوردگی مهره های کمر (اسپوندیلولیستزیس)
 • ترمیم شکستگی ستون فقرات در نتیجه ضربات ناشی از تصادف و یا سقوط از بلندی
 • درمان انحراف ستون فقرات (اسکولیوزیس)
 • برداشتن تومورهای نخاع
 • ترمیم آسیب وارد شده به نخاع در اثر سانحه
 • برداشتن تومورهای مهره های ستون فقرات
 • عمل دیسک و تنگی کانال نخاعی در ناحیه مهره های گردن

دکتر محمد صمدیان

دارای مدرک دکتری حرفه ای از سمنان و جراحی مغز و اعصاب از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است. وی در حال حاضر با رتبه علمی استاد تمام گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه در حال فعالیت است. از مهم ترین سوابق علمی وی میتوان به کسب رتبه اول دوره پزشکی عمومی اشاره کرد. ایشان از سال ۱۳۸۲ تاکنون در زمینه آموزش و تربیت دستیاران در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و بیمارستان لقمان و بیش از۴۰ نفر از شاگردان ایشان به عنوان جراح و مغز و اعصاب در کشور مشغول به فعالیت می باشند.ایشان چندین بار در کنگره های بین المللی به عنوان سخنران شرکت کرده اند.


دکترمحمد صمدیان عضو انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران و اروپا می باشند و در زمینه برگزاری چندین کنگره مغز و اعصاب و به عنوان دبیر برگزارکننده فعالیت داشته اند. عضو کمیسیون های علمی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و در نظام پزشکی می باشند. ایشان از اولین کسانی بوده اند که در زمینه جراحی آندوسکوپی مغز و قاعده جمجمه و جراحی هیپوفیز از سال ۸۲ تا کنون به عنوان یکی از پیش گامان حیطه جراحی آندوسکوپی ، تومورهای هیپوفیز و قاعده جمجمه و جراحی آندوسکوپی مغز فعالیت داشتند و در کارگاه ها و کنگره های مختلف داخلی و خارجی نسبت به ارائه سخنرانی و آموزش همکاران جوان فعالیت داشتند و همچنین در زمینه جراحی ستون فقرات و سه دوره متوالی از سال ۱۳۸۸ تاکنون به عنوان رئیس انجمن ستون فقرات AO در ایران فعالیت داشته و در این زمینه چندین کنگره و کارگاه آموزشی برگزار نموده اند.

برخی از سوابق علمی و اجرایی دکتر محمد صمدیان

استفاده از روش آندوسکوپی در جراحی که شامل موارد ذیل می باشد:

 • ونتریکولوستومی بطن سه در درمان بیماران مبتلا به هیدروسفالی
 • برداشتن کیست کلوئید بطن سوم مغز به روش آندوسکوپی 2
 • درمان کیست های آرکنوئید به روش آندوسکوپی
 • برداشتن تومور مغزی
 • اندوسکوپی ترانس ﺍﺳﻔﻨﻮﺋﻴﺪﺍﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺩﺍﺷتن تومورهای قاعده جمجمه
 • جراحی نوروواسکولار
 • عمل جراحی قاعده جمجمه
 • جراحی های ستون فقرات شامل:
 • جراحی صرع یا اپی لپسی
 • ترمیم بیرون زدگی و یا پارگی دیسک در ناحیه مهره های کمر
 • عمل دیسک ناحیه توراسیک (قفسه سینه)
 • درمان تنگی کانال نخاعی در ناحیه مهره های کمر
 • درمان بیماری OLF به شیوه جراحی
 • درمان سر خوردگی مهره های کمر (اسپوندیلولیستزیس)
 • ترمیم شکستگی ستون فقرات در نتیجه ضربات ناشی از تصادف و یا سقوط از بلندی
 • درمان انحراف ستون فقرات (اسکولیوزیس)
 • برداشتن تومورهای نخاع
 • ترمیم آسیب وارد شده به نخاع در اثر سانحه
 • برداشتن تومورهای مهره های ستون فقرات
 • عمل دیسک و تنگی کانال نخاعی در ناحیه مهره های گردن

دکتر محمد صمدیان

دارای مدرک دکتری حرفه ای از سمنان و جراحی مغز و اعصاب از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است. وی در حال حاضر با رتبه علمی استاد تمام گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه در حال فعالیت است. از مهم ترین سوابق علمی وی میتوان به کسب رتبه اول دوره پزشکی عمومی اشاره کرد. ایشان از سال ۱۳۸۲ تاکنون در زمینه آموزش و تربیت دستیاران در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و بیمارستان لقمان و بیش از۴۰ نفر از شاگردان ایشان به عنوان جراح و مغز و اعصاب در کشور مشغول به فعالیت می باشند.ایشان چندین بار در کنگره های بین المللی به عنوان سخنران شرکت کرده اند. دکتر محمد صمدیان عضو انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران و اروپا می باشند و در زمینه برگزاری چندین کنگره مغز و اعصاب و به عنوان دبیر برگزارکننده فعالیت داشته اند. عضو کمیسیون های علمی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و در نظام پزشکی می باشند. ایشان از اولین کسانی بوده اند که در زمینه جراحی آندوسکوپی مغز و قاعده جمجمه و جراحی هیپوفیز از سال ۸۲ تا کنون به عنوان یکی از پیش گامان حیطه جراحی آندوسکوپی ، تومورهای هیپوفیز و قاعده جمجمه و جراحی آندوسکوپی مغز فعالیت داشتند و در کارگاه ها و کنگره های مختلف داخلی و خارجی نسبت به ارائه سخنرانی و آموزش همکاران جوان فعالیت داشتند و همچنین در زمینه جراحی ستون فقرات و سه دوره متوالی از سال ۱۳۸۸ تاکنون به عنوان رئیس انجمن ستون فقرات AO در ایران فعالیت داشته و در این زمینه چندین کنگره و کارگاه آموزشی برگزار نموده اند.

برخی از سوابق علمی و اجرایی دکتر محمد صمدیان

 • تربیت تعداد ۴۰ نفر از همکاران جراحی مغز و اعصاب در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 • تالیف بیش از ۹۰ مقاله در مجلات معتبر بین المللی در زمینه بیماری های جراحی مغز و اعصاب، قاعده جمجمه و هیپوفیز
 • دبیری و برگزاری کنگره و کارگاه های جراحی اعصاب، ستون فقرات، قاعده جمجمه و هیپوفیز

 • کسب رتبه اول دوره پزشکی عمومی و رتبه ممتاز بورد جراحی مغز و اعصاب
 • عضویت در هیئت ممتحنه بورد تخصصی جراحی مغز و اعصاب و عضو کمیته تدوین فلوشیپ جراحی قاعده جمجمه
 • راه اندازی اعمال جراحی پیچیده مغز و اعصاب و ستون فقرات و قاعده جمجمه ، نوروآندوسکوپی و جراحی هیپوفیز

 • تالیف ۴ جلد کتاب به زبان فارسی و انگلیسی در زمینه بیماریهای جراحی مغز و اعصاب، ستون فقرات، نوروآندوسکوپی و قاعده جمجمه
 • رئیس انجمن AO ستون فقرات

استفاده از روش آندوسکوپی در جراحی که شامل موارد ذیل می باشد:

 • ونتریکولوستومی بطن سه در درمان بیماران مبتلا به هیدروسفالی
 • برداشتن کیست کلوئید بطن سوم مغز به روش آندوسکوپی 2
 • درمان کیست های آرکنوئید به روش آندوسکوپی
 • برداشتن تومور مغزی
 • اندوسکوپی ترانس ﺍﺳﻔﻨﻮﺋﻴﺪﺍﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺩﺍﺷتن تومورهای قاعده جمجمه
 • جراحی نوروواسکولار
 • عمل جراحی قاعده جمجمه
 • جراحی های ستون فقرات شامل:
 • جراحی صرع یا اپی لپسی
 • ترمیم بیرون زدگی و یا پارگی دیسک در ناحیه مهره های کمر
 • عمل دیسک و تنگی کانال نخاعی در ناحیه مهره های گردن
 • عمل دیسک ناحیه توراسیک (قفسه سینه)
 • درمان تنگی کانال نخاعی در ناحیه مهره های کمر
 • درمان بیماری OLF به شیوه جراحی
 • درمان سر خوردگی مهره های کمر (اسپوندیلولیستزیس)
 • ترمیم شکستگی ستون فقرات در نتیجه ضربات ناشی از تصادف و یا سقوط از بلندی
 • درمان انحراف ستون فقرات (اسکولیوزیس)
 • برداشتن تومورهای نخاع
 • ترمیم آسیب وارد شده به نخاع در اثر سانحه
 • برداشتن تومورهای مهره های ستون فقرات
۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۷۴ رای

1 Comment

 1. علی بهرامی گفت:

  باسلام وادب واحترام محضر پروفسور صمدیان بزرگوار
  بنده خنده فرزندانم وخوشحالی خانواده ودوستانم را مدیون زحمات بسیارارزشمند پرفسور صمدیان هستم که با پنجه طلایی خود درجراحی تومور مغزی به بنده ارزانی داشتند خداوند متعال را شاکرم که ایشان را توسط دوستانی به بنده آشنا نمود
  دست بوسم پرفسور
  علی بهرامی زنجان

دیدگاهتان را بنویسید