سندرم کوشینگ: اختلالی نادر از عمق مغز تا غدد فوق کلیه