کتاب ناوبری و هدایت در جراحی ستون فقرات و تروما به کمک بازو یا دستییار رباتیک