آسیب های تروماتیک مغزی:علت بیش از 20% فلج و مرگ مغز