ورزش مناسب برای آسیب مغزی ناشی از تومور در بیمارانی که عمل مغز انجام داده‌اند.