مراقبت بعد از کشیدن آب نخاع برای کاهش عوارض و سرعت تشخیص