تومور ناحیه پینه آل یا غده صنوبری، از علائم تا جراحی و درمان